Sivun julkaisija

Pedihealth Oy on suomalainen perheyritys, joka valmistaa ja tuo maahan ammattikäyttöön suunnattuja terveydenhuollon tuotteita. Asiakkaita ovat sairaalat, terveyskeskukset ja yksityiset terveydenhuollon toimijat.

Pe­di­healt­hin va­li­koi­maa on alus­ta al­kaen ra­ken­net­tu ai­dos­ti asiak­kai­den tar­pei­siin vas­ta­ten. Sään­nöl­li­nen yh­tey­den­pi­to on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den kuun­nel­la tar­koin kun­kin asiak­kaan toi­vei­ta.

Pyr­ki­mys hel­pot­taa asiak­kai­den työ­tä laa­duk­kail­la ja kus­tan­nus­te­hok­kail­la rat­kai­suil­la on tuo­nut Pe­di­healt­hil­le kii­tet­tä­vää pa­lau­tet­ta. Eri­no­mai­nen pal­ve­lu hy­vän tuo­te­va­li­koi­man li­säk­si on en­siar­voi­sen tär­keää. Sii­hen pa­nos­te­taan nyt ja jat­kos­sa.

Pedihealth Oy
Svaanintie 4
90230 Oulu Finland

Avoinna: ma-pe klo 8.30-16.00

Asiakaspalvelu: 0207 401 330